Bronnen uit de nieuwste tijd

Het pact van Munchen

Het pact van Munchen

Overeenkomst gesloten te München, Duitsland, tussen Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Italië. Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië, het akkoord in overweging nemende dat reeds in principe...

La dottrina del fascismo

La dottrina del fascismo

"Bovenal gelooft het fascisme niet dat een eeuwige vrede voor de toekomst en de ontwikkeling van de mensheid, afgezien dan nog van elke actuele politieke overweging, mogelijk of wenselijk zou zijn. Alleen de oorlog voert de menselijke energie...

Winston Churchill Regeringsverklaring mei 1940

Winston Churchill Regeringsverklaring mei 1940

"VRIJDAGAVOND JONGSTLEDEN heb ik van Zijne Majesteit opdracht gekregen een nieuwe regering te vormen. Het was de uitdrukkelijke wens van het parlement en de natie dat deze regering op een zo breed mogelijke basis zou worden samengesteld en...

Balfourverklaring

Balfourverklaring

2 november 1917 Geachte Lord Rothschild, Met groot genoegen zend ik u namens de regering van Zijne Majesteit de volgende sympathieverklaring met het Joodse zionistisch streven, welke aan het kabinet werd voorgelegd en door het kabinet...

Wet le Chapelier

Wet le Chapelier

Artikel 1. De afschaffing van alle vormen van corporaties van burgers van eenzelfde stand of beroep is één van de fundamentele bases van de Franse grondwet. Het is derhalve verboden hen terug op te richten, onder welk voorwendsel of...

Open brief van de Frontbeweging aan koning Albert I

Open brief van de Frontbeweging aan koning Albert I

Voor een leesbare afbeelding: http://kwikkel.be/Addenda/openbrief.jpg

Beschrijving van de loopgravenoorlog in WO I

Beschrijving van de loopgravenoorlog in WO I

“De dagen zijn heet en de lijken liggen onbegraven. We kunnen ze niet allemaal gaan halen; we zouden niet weten waar we ermee blijven moesten. Ze worden bovendien vanzelf al onder de grond gestopt door de granaten. Bij sommige zwelt de buik...

Oproep tot sociaal-economisch programma voor de Vlaamse Beweging (eind 19e eeuw)

Oproep tot sociaal-economisch programma voor de Vlaamse Beweging (eind 19e eeuw)

De Vlaamsche Beweging wil het Vlaamsche volk in staat stellen, zich volkomen te ontwikkelen en al zijne mogelijkheiden te verwezenlijken. Eén der gewichtigste vereischten is zeker de ontwikkeling door zijn eigen taal, beeld van zijn...

Vlaams Petitionnement 1840

Vlaams Petitionnement 1840

Om deze redenen verzoeken wij ondergeteekenden dat er door u, myne heeren en door het staetsbestuur op grond van artikel 23 van ‘s lands grondwet middelen beraemd worden om de vlaemsche tael zoveel mogelijk in haar regten te herstellen en...

Het Vlaams Minimumprogramma

Het Vlaams Minimumprogramma

HET MINIMUMPROGRAMMA VLAAMSCH VERBOND Ontwerp van Standregelen Artikel 1 – Er wordt gesticht in België een Vlaamsch Verbond. Art. 2 – Het doel van het “Vlaamsch Verbond” is aan de Vlaamsche beweging deze praktische...