Lessen

Lodewijk XIV: image-building en propaganda

Lodewijk XIV: image-building en propaganda

In alle niveaus van de tweede graad is Lodewijk XIV een must voor de lessen geschiedenis. Natuurlijk komen de prestaties van deze vorst (of beter die van zijn bekwame medewerkers uit de burgerij!) op de verschillende domei- nen van de socialiteit...

Studentenleven in de 17e eeuw met beeldmateriaal

Studentenleven in de 17e eeuw met beeldmateriaal

Beeldmateriaal als historische bron, casus studentenleven uit de zeventiende eeuw

Een essay schrijven over Louis XIV

Een essay schrijven over Louis XIV

Deze lessenreeks is een onderzoek over Lodewijk XIV. De les is bedoeld voor een 4e jaar ASO. In samenwerking met het vak Frans kan bijvoorbeeld eerst de film 'Le roi danse' in een Filmforum georganiseerd worden. In de lessen Frans...

Politieke ontwikkeling 15e - 18e eeuw.

Politieke ontwikkeling 15e - 18e eeuw.

Het leerplan AV Geschiedenis van OVSG voor TSO/KSO1 is een graadsleerplan, voor het 1e en 2e leerjaar van de tweede graad (3e en 4e jaar). Het is aan de vakgroep om te beslissen hoe de leerinhouden en eindtermen worden aangebracht, in welke...

Een synchronische gevallenstudie: de verkoopsakte van de abdjj O.-L.-V-ter-Nieuwe-Plant in leper tijdens de Franse Revolutie (1798)

Een synchronische gevallenstudie: de verkoopsakte van de abdjj O.-L.-V-ter-Nieuwe-Plant in leper tijdens de Franse Revolutie (1798)

Vanaf 1789 begonnen de Franse revolutionairen, in het kader van een anticlericaal beleid, met de nationalisering van het kerkelijk bezit. In Frankrijk, en later ook in de veroverde gebieden, werden kerkelijke...

Catharina de Grote (1729-1796), Een verlicht absolute vorst?

Catharina de Grote (1729-1796), Een verlicht absolute vorst?

Centraal in deze les staat het nuanceren van het concept ‘verlicht absolutisme’. Catharina de Grote en haar houding ten opzichte van lijfeigenschap worden als casus gebruikt. De leerlingen onderzoeken dit zelf via de confrontatie van...

Catharina de Grote, graaf Orlov en Voltaire : een interessante verlichte driehoeksverhouding.

Catharina de Grote, graaf Orlov en Voltaire : een interessante verlichte driehoeksverhouding.

Deze les heeft tot doel leerlingen uit het vierde middelbaar kennis te laten maken met de praktijk van historici. De leerlingen worden aan de hand van een onderwijsleergesprek en begeleid zelfstandig werk aangezet tot historisch redeneren met...

‘Tulpen uit...?’

‘Tulpen uit...?’

Het lessenpakket 'Tulpen uit...?' bestaat uit twee lessen. Het pakket behandelt de Ottomaanse maatschappij van ca. 1500 tot 1800. Niet alleen de politieke, culturele en economische aspecten van het rijk in haar vroegmoderne periode, maar...

Macht achter sluiers en eunuchen: de Ottomaanse harem

Macht achter sluiers en eunuchen: de Ottomaanse harem

Dit lesproject is bestemd voor leerlingen van 4 ASO en bestaat uit twee onderdelen. Het eerste luik omvat kaderende achtergrondinformatie, die behandeld kan worden op één lesuur. Dit tijdschema is krap, maar haalbaar indien er veel...

Presentatie van een historisch personage

Presentatie van een historisch personage

Een vakoverschrijdend project voor Nederlands, geschiedenis en informatica voor 4 tso en aso.