Auteursrechtelijke bescherming

Veel van de op deze website weergegeven informatie, gegevens, foto’s, illustraties en andere items zijn beschermd door het auteursrecht. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle op deze website weergegeven elementen de rechtmatige eigendom zijn en blijven van de Vlaamse Vereniging voor Leraren Geschiedenis (VVLG) of de vermelde auteur(s).

Enkel VVLG en de vermelde auteur(s) beschikken over het recht om de op deze website weergegeven informatie, gegevens, foto’s, illustraties en alle andere elementen op welke wijze of in welke vorm dan ook te reproduceren of te laten reproduceren. De reproductie, mededeling, presentatie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, verveelvoudiging, adaptatie, vertaling, commercieel of enig ander gebruik van de op deze website weergegeven elementen is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van VVLG of de vermelde auteur(s).

Het citeren uit een werk dat op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, ten behoeve van kritiek, polemiek, recensie, onderwijs, of in het kader van wetenschappelijke werkzaamheden, maakt geen inbreuk op het auteursrecht, voor zover zulks geschiedt overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken en het beoogde doel zulks wettigt. Het citeren bedoeld in het vorige lid moet de bron (link naar website) en de naam van de auteur vermelden.